Despre evaluari
 
 

 

 

Despre  IMPOZITUL  PE  CLĂDIRI

A. Impozitul pe clădiri -persoane juridice -rapoarte de evaluare valabile 3 ani

 

1. Stabilirea listei cu clădirile pentru care datorează impozit pe clădiri.

 

Firmele care au realizat ultima reevaluare cu data evaluării 31 decembrie 2013, vor plăti cota de impozit majorată dacă nu vor realiza un raport de evaluare. Si cei care au realizat ultima reevaluare după 31 decembrie 2013 pot solicita, dacă vor, rapoarte de evaluare. In cazul acestora cota de impozit aplicata nu va fi cea majorată.

 

2. Completarea declarației de impunere solicitată de autoritățile locale. Urmăriți cerințele autorităților locale privind declarația de impunere și documentele necesare anexării acestora.

 

3. Contractarea unui evaluator autorizat si realizarea unui raport de evaluare in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2017. După această dată nu mai pot fi realizate rapoarte de evaluare pentru anul 2017 si contribuabilii vor plăti cota majorată a impozitului dacă aveau posibilitatea să solicite rapoarte de evaluare si nu au făcut-o. Raportul de evaluare nu poate fi realizat înainte de 1 ianuarie 2017.

 

4. Încadrarea clădirilor pentru care datorează impozit pe clădiri in categoria corespunzătoare de utilizare (rezidențială, nerezidențială sau mixtă). Această încadrare trebuie să țină seama de cerințele autorităților locale.

 

5. Completarea Anexei 1 din GEV 500 - Standardul de evaluare pentru impozitarea clădirilor (atașată mai jos). Această anexă va fi atașată la raportul de evaluare. Anexa 1 va conține doar clădirile pentru care datorează impozit pe clădiri. Contribuabilul își asumă responsabilitatea asupra cuprinsului listei din Anexa 1. Construcțiile speciale nu fac obiectul impozitului pe clădiri.

 

6. Punerea la dispoziția evaluatorului a tuturor informațiilor necesare realizării evaluării precum si asigurarea inspecției fiecărei clădiri.

 

7. Realizarea unui raport de evaluare pentru fiecare administrație locală pe raza căreia contribuabilul deține cel puțin o clădire.

 

8. Depunerea unei copii a raportului de evaluare de către contribuabil la autoritatea locală până la 31 martie.

 

9. Raportul de evaluare pentru impozitare NU se va înregistra in situațiile financiare.

 

10. Dacă politicile contabile ale firmei solicită si evaluarea pentru înregistrarea in situațiile financiare (evaluare pentru raportare financiară) se va solicita un raport de evaluare distinct.

 

 

B. Impozitul pe clădiri -persoane fizice -rapoarte de evaluare valabile 5 ani

 

1. Persoanele fizice care dețin doar clădiri cu utilizare rezidențială nu trebuie să facă nici un demers suplimentar față de anii anteriori. Doar să plătească un impozit (ușor) majorat.

 

2. Pentru clădirile nerezidențiale va trebui contractat un evaluator autorizat. Dacă nu se întâmplă acest lucru, cota de impozitare va fi de 2% si nu cuprinsă intre 0.2 si 1.3%.

 

3. Un pas important este completarea declarației de impunere solicitată de autoritățile locale in cazul clădirilor cu utilizare mixtă sau nerezidențială. Urmăriți cerințele autorităților locale privind declarația de impunere si documentele necesare anexării acestora.

 

4. Cei care dețin o clădire in care se află sediul unei firme sau PFA trebuie să declare dacă sediul este cu activitate sau nu. In cazul in care sediul este fără activitate ne găsim in situația de la pct.1.

 

5. In cazul in care sediul firmei sau PFA este cu activitate economică, impozitul se va calcula pornind de la modul de identificare al suprafețelor utilizate in cele două scopuri (rezidențial si nerezidențial sau economic).

 

6. In cazul apartamentelor sau caselor de locuit unde se află sedii de firme sau PFA, pentru o încadrare cat mai corecta a clădirii ca utilizare rezidențială, nerezidențială sau mixtă, recomand să fie revizuite contractele de închiriere si/sau comodat. Din ele să rezulte clar dacă suprafețele rezidențiale sau nerezidențiale sunt identificate iar in cazul in care acestea nu sunt identificate distinct, cine plătește si deduce utilitățile.

 

7. Dacă suprafețele sunt prezentate distinct (conform documentației cadastrale sau pe baza declarației pe proprie răspundere a contribuabilului), pentru partea nerezidențială va trebui contractat un evaluator autorizat iar raportul de evaluare va trebui transmis autorităților locale.

 

8. Dacă suprafețele nu sunt identificate distinct impozitul se va calcula având in vedere cine este plătitorul utilităților. In cazul in care cheltuielile sunt plătite de către proprietarul persoană fizică si nu sunt deduse de către persoana juridică titulară a contractului de închiriere sau comodat, clădirea va fi considerată cu utilizare rezidențială (vezi pct.1). Dacă vor fi deduse cheltuielile de către persoana juridică titulară a contractului de închiriere sau comodat, clădirea va fi considerată cu utilizare nerezidențială (vezi pct.2).

 

9. In cazul utilizării parțiale sau integrale a clădirii ca nerezidențială si când suprafețele sunt identificate distinct, este recomandată contractarea unui evaluator autorizat si realizarea unui raport de evaluare in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2017. După această dată nu mai pot fi realizate rapoarte de evaluare pentru anul 2017 si contribuabilii vor plăti cota majorată a impozitului dacă aveau posibilitatea să solicite rapoarte de evaluare si nu au făcut-o. Raportul de evaluare nu poate fi realizat înainte de 1 ianuarie 2017.

 

10.  Dacă se impune realizarea unui raport de evaluare si acest lucru nu este solicitat de către persoana fizică, aceasta va plăti cota de impozit majorată de 2% asupra valorii fiscal calculate de către contribuabil conform regulilor aplicabile clădirilor rezidențiale aparținând persoanelor fizice.

 

11.  In cazul clădirilor cu utilizare nerezidențială sau mixtă trebuie completată Anexa 1 din GEV 500 - Standardul de evaluare pentru impozitarea clădirilor (atașată mai jos). Această anexă va fi atașată la raportul de evaluare.

12.  Punerea la dispoziția evaluatorului a tuturor informațiilor necesare realizării evaluării precum si asigurarea inspecției fiecărei clădiri.

 

13.  Realizarea cate unui raport de evaluare pentru fiecare administrație locală unde contribuabilul deține cel puțin o clădire.

 

14.  Depunerea unei copii a raportului de evaluare de către contribuabil la autoritatea locală până la 31 martie.

 ..........................................